A poem about the dumplings by Hugo Walther.
It is written in local dialect and therefore cannot be translated

Themerer Hütesgedicht

Hugo Walther

Bu´s Hüts gitt,
doa bin iech dahem!

Bu´s Hüts gitt, vo henne on vorn,
doa bin gottseidank iech geborn.
Bu´s allerlä Hüts gitt, joahraus on joahrei,
da labe die Mensche so sorglos on frei.
Doa fühl iech mich kä beßle fremm.
Bu´s Hüts gitt, doa bin iech dahem.

Hüts senn onner Heimatgericht.
Of Hüts, doa ko iech nimmer verzicht.
Ob ruahne, gemengte, ob Mahlhüts fürwohr.
Hüts muß es ga, es liebe lang Joahr.
On Hüts, die laß iech nie stenn.
Bu´s Hüts gitt, doa bin iech dahemm.

Uhne Hüts koa a kä Sonntich gesei,
süst wär´sch mit der gute Laune vürbei.
On gitt´s mal kä Flääsch, doa is a kä Schod,
doa gitt´s halt Mahlhüts on Gorkezelot
oder Mahlhüts mit Schwämm,
bu´s Hüts gitt, doa bin iech dahemm.

On bin iech ämoal kranke Gemüts,
doa helfe mir ümmer mei Hüts.
Die eß iech, ´s ko mette in der Woche gesei
a mit schwärze Beer on mit Quetschgerschbrei,
em Setze, em Liege, em Stänn,
bu´s Hüts gitt, doa bin iech dahem.

Wer Hüts esst, wörd hüsch on bleit jong.
Of Hüts doa kömmt mer richtig en Schwung.
Mer sit´s jeden Mo oder Nosespetze o,
wenn är a Frau hat, die Hüts gekoch ko.
Där dreaht siech noch kähner annere öm,
wenn´s Hüts gitt, doa is är dahem.

Iech ho ämoal ä Krankhät gehot.
Mei Hoor ging mer au on dos wor schod.
Doa ho iech gesse, ´s liebe lang Joahr,
bluaß Hüts, on dos woar gut für mei Hoar.
Jetz ko iech miech widder gekämm.
Bu´s Hüts gitt, doa bin iech dahem.

On muß ich eines Tages amoal sterb,
doa könne ä poar Hüts a nischt verderb.
N richtige Haufe of´s Grob draufgebaut.
Am beste senn Mahlhüts mit Sauerkraut.
On dos kähner denkt, iech wär plemplem,
bu´s Hüts gitt, doa woar iech dahem.

This site uses cookies: